xmlrpclib.ServerProxy object pointing at that URL.